CRUZER Y101 FM
HOPE 777 RADIO
DYAR Sonshine Radio 765kHZ AM Cebu City
LTM Radio Philippines
DZAS 702 kHz Metro Manila